M & H Granit s.r.o. - Lom na žulu

Geologie okolí lomu a vlastního ložiska

 

     "Granit – hrubě zrnitá kyselá plutonická hornina tvořená z podstatné části křemenem, alkalickými živci a slídami. Obsah SiO2 je okolo 70 %. "

(Longman illustrated dictionary of geology 1983)

 
     Naše ložisko se nachází v okrese Strakonice, v katastrálním území Vahlovice a administrativně přísluší pod správu ObÚ Myštice. Přesněji, leží poblíž západního okraje obce Vahlovice a poblíž silnice II. třídy č.175 Vahlovice - Blatná, je vzdálené od města Blatné asi 4 km. Lokalita má plochu cca 3.1 ha.
Vzorek těženého materiálu:
 

 
       Z regionálně-geologického hlediska přísluší zkoumané území ke středočeskému plutonu, resp. k blatenské lomové oblasti a masivu blatenského granodioritu, který patří plošně k nejrozsáhlejším a nejvíce diferenciovaným hlubinným paleozoickým intruzivním horninám  
       Základní varieta blatenského typu, resp. středně zrnitého biotitického granodioritu s příměsí amfibolu vystupuje v okolí města Blatné a těží se v lomu Muzika u Řečice. Porfyrická varieta blatenského amfibol-biotitického granodioritu středně až hrubě zrnitého se vyskytuje více v severovýchodním okolí Blatné a těží se v lomech Gralom Drahenický Málkov, Unigranit Střížovice a Průmysl kamene Vahlovice pro kamenickou výrobu. Minerálním složením se hlubinná hornina blíží adamelitu u kterého je zhruba vyrovnaný poměr draselných a sodnovápenatých živců. Blatenský granodiorit obsahuje hojně tmavé jemnozrnnější uzavřeniny, resp. bázické pecky a je proniknutý žilnými horninami, nejčastěji porfyrity v dlouhých žilách směru zhruba  Z-V jako výplň příčných Q-puklin.  
        V severovýchodním okolí Vahlovic u Myštic se nacházejí starší plášťové horniny mirovického metamorfovaného ostrova, který je protažen ve směru SSV-JJZ. Paralelně stlačené metamorfity ostrovní zóny představují tektonicky zakleslé kry ve středočeském plutonu, které jsou příčně dislokované mladšími zlomy SZ-JV.  
        Mladší sedimentální horniny, resp. terciérní relikty jílů a písčitých štěrků se vyskytují u Blatné.  
        Geologické poměry vlastního ložiska jsou detailnějším obrazem geologické stavby širší blatenské lomové oblasti s lokálními odlišnostmi i od nejbližšího prozkoumaného ložiska PK Vahlovice.  
        Ložiskovou výplň tvoří dosti homogenní amfibol-biotitický blatenský typ granodioritu středně až hrubě zrnitý z hypidiomorfní strukturou. Je to hornina v čerstvém stavu namodrale šedá většinou všesměrně zrnitá, nevýrazně porfyrická s víceméně pravidelně omezenými vyrostlicemi draselného živce zastoupeného ortoklasem velikosti 10-12 mm. Plagioklas má hypidimorfní omezení s velikostí 2,5-3,5 mm a křemenná zrna tvoří drobnější shluky. Tmavší minerály amfibol a biotit mají místy smouhovité až proudovité uspořádání a ještě více se uplatňují v protáhlých plochých uzavřeninách dosahujících délky až 3 dm maximálně a několika centimetrové mocnosti (v ploše jsou zastoupeny asi 0,5 %). Na rozdíl od sousedního ložiska s hojnými aplitovými žilkami dvou generací byly v ložiskové výplni pouze zastiženy tenké asi 0,5 cm mocné žilky hydrotermálního křemene jako výplň diagonálních a příčných puklin.  
    Při navětrání bývá hornina zbarvena až do rezavohněda od limonitu, autometamorfované a hydrotermálně porušené partie mívají růžové až načervenalé zbarvení od hematitu (viz příčná porucha mezi lomy). Silným rozkladem plagioklasu vzniká sericit a přeměnou biotitu nazelenalý chlorit.  
      Oproti sousednímu ložisku PK Vahlovice s výrazným usměrněním a kataklázou granodioritu svědčí téměř všesměrná textura ložiskové výplně zkoumaného ložiska o klidnějších genetických poměrech.  
       Ložisko otevřené jámovým lomem je v tělese granodioritu vymezeno v závislosti na technicko-ekonomických podmínkách a je protaženo ve směru zhruba V-Z, paralelně s osou zalesněného návrší v jižním sousedství a osou terénní deprese v severním sousedství ložiska. Typicky „žulové“ zvětrání je v severní lomové stěně, kde v písčité eluviální zvětralině „plovou“ balvany a ploché bloky pevnější horniny.  
 

Jakostní charakteristika žuly

 
 

Kamenictví Měsíček

| Psč Měst a Obcí | Průmyslové poradenství | Ferier - svářečky | Střešní nosiče | Ttlononline | Optimalizace-seo |